اهمیت کنترل گاز آمونیاک سالن مرغداری در دوره رشد جوجه های گوشتی

 گاز امونیاک از تجزیه اوره دفع شده توسط پرندگان در کف بستر تولید می شود و از عوامل این فرایند مقدار زیاد پروتئین موجود در جیره غذایی و رطوبت موجود در بستر که علت ان مربوط به نوع ابخوری می باشد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید