اهمیت کنترل رطوبت در زمان جوجه کشی

رطوبت زیاد و خیلی کم در دوره جوجه کشی درصد جوجه آوری را پایین می آورد .رطوبت زیاد باعث می شود که جنین بر روی متابولیسم آب کنترل نداشته باشند و رطوبت کم هم باعث می شود که جنین آب بدن خود را در طول جوجه کشی از دست بد هد .   برای کنترل رطوبت باید از رطوبت سنج انالوگ یا دیجیتالی استفاده کرد .  

/ 0 نظر / 16 بازدید